fbpx
Custom PC Debrecen logó
Custom PC Debrecen logó

Annak érdekében, hogy ne legyen félreértés és vita!

Általános szerződési feltételek👮🏻‍♂️

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) szabályozza a Custom PC Debrecen (a továbbiakban: “Megbízott”) és a vele szerződő partner (“Megbízó”) közötti megbízási jogviszony általános szabályait (külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Megbízott informatikai szolgáltatásokat végző gazdasági társaság:

 • Cégnév: Vámosi Dávid E.V.
 • Adószám: 69711198-1-29
 • Székhely: 4025 Debrecen, Külsővásártér 15/A. FSZ/3.
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-65132557
 • SWIFT/BIC kód: GIBAHUHB
 • IBAN: HU41 1160 0006 0000 0000 6513 2557
 • E-mail cím: hello@custompcdebrecen.hu

1. A jogviszony létrejötte és hatályba lépése

1.1 A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor a Megbízó bármely termékére vagy szolgáltatásra feliratkozik, jelentkezik vagy megrendel az erre létrehozott webes felületen vagy e-mailben, majd ezt a Megbízott visszaigazolja, amely szintén történhet bármelyik csatornán. A visszaigazolás tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat. Az így létrejött szerződésre, mint távollévők között kötött szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik (a továbbiakban: „egyedi megbízás”).

1.2 A Megbízó tudomásol veszi és kifejezetten elfogadja, hogy szerződés létrejötte esetén fizetési kötelezettség jön létre, melyet köteles kiegyenlíteni.

1.3 A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. A Megbízott a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Megbízott felelősséget nem vállal.

1.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott akár azonnal, akár a későbbiekben elutasíthatja a jelentkezését/megrendelését amennyiben az bármilyen versenyérdekbe ütközik.

1.5 Az egyedi megbízás akkor lép hatályba (csak akkor kezdi meg a Megbízott a megbízást ellátni), amikor az előleg és az esetlegesen felmerülő költségek a Megbízott bankszámlaszámán jóváírást nyernek vagy készpénzben átadásra kerülnek.

2. A termékek/szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak, díjfizetés, fizetési módok

2.1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a www.custompcdebrecen.hu honlapon aktuálisan található szolgáltatás, termék (a továbbiakban: termék). A honlapon elérhető szolgáltatások és termékek online vagy e-mailben rendelhetők meg. Minden termékre és szolgáltatásra csak azok aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak.

2.2. A megrendelhető szolgáltatások és termékek tekintetében a honlapon az adott termék nevére kattintva tekinthetők meg a részletes információk, valamint a megrendelés felülete. A megrendelési űrlap kitöltésével lehet megrendelni a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén figyelemfelhívás jelenik meg, és a mulasztás pótlásával válik csak lehetővé a megrendelés. A kötelezően kitöltendő mezők között szerepel a jelen ÁSZF előzetes megismerésére vonatkozó Megbízói nyilatkozat is. A megrendelés elküldése csak a jelen ÁSZF-ben foglaltak megismerése után lehetséges.

2.3. A megrendelés feltétele a megrendelési lap kitöltése valós adatokkal. A termék megrendelését elektronikus úton lehetséges leadni. A Megbízott egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

2.4. A termékek megrendelésekor Megbízó az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

 • Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám)
 • Számlázási adatok: cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám); adószám

2.5. A termékek árait, díjait a webes felületen elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni.

2.6. A Megbízott termékeivel kapcsolatos számlaadási kötelezettségét nyomtatott AAM, azaz Alanyi Adómentes, tehát 0%-os ÁFA-s számlával látja el és csak magánszemélyként szolgálja ki a Megbízót

2.7 .A számlák eredeti példányát a megrendelt termékkel egy csomagban küldi ki.

2.8. A számlázóprogramot a NAV biztosítja. Az így megküldött számla megfelel az ÁFA törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak. A számla tárolásáról és megőrzéséről a Megbízott köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 5 évig.

3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1 A jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásában a Megbízott részéről Vámosi Dávid személyesen vagy a Megbízottal munkaviszonyban álló munkavállalók, illetve az általa felkért szakértők közreműködésével kötelesek eljárni.

3.2 Ha a Megbízott jelen szerződés teljesítésének ellátása során más személyt/közreműködőt vesz igénybe, annak személyét – különösen a megbízásban foglalt szigorú titoktartási kötelezettségre tekintettel – A Megbízóval egyezteti. A Megbízott más személy igénybevétele esetén úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

4. Titoktartás, adatvédelem

4.1 A Felek a jogviszonyuk során tudomásukra jutott adatokat és tényeket, a másik félről birtokukba jutott mindennemű lényeges információt, ismeretet, eljárást üzleti titoknak minősítenek, arról harmadik személyek részére semmilyen információt nem adnak.

4.2 A Felek létrejött gazdasági és szakmai kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a szerződésszerű teljesítéshez használhatnak fel, azt harmadik fél számára csak előzetes írásbeli hozzájárulás esetén teszik megismerhetővé. Ezen kötelezettség a jogviszony megszűnése után is kötelezi a Feleket.

4.3 A Megbízó hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és azok Megbízott általi nyilvántartásához, Megbízott pedig köteles A Megbízó adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására.

5. Szerződő felek közötti kapcsolattartás

5.1 A Felek közötti elsődleges kapcsolattartás az egyedi megbízás során használt e-mail címekre történő levelezés útján történik. Más csatornákon való kapcsolattartásra a Megbízott nem vállal kötelezettséget.

5.2 A Felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés a kiküldést követő napon kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem) – akkor is, ha kiküldött e-mail az ún. „junk” fiókba kerül, kivéve, ha a küldő fél a levél kézbesítéséről hibajelentést kap.

5.3 Amennyiben az egyedi megbízás teljesítése keretében a kapcsolattartás célját szolgáló e-mail címek, levelezési címek, cégadatok tekintetében változás következik be, azt haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon belül a megváltozott és az új adat egyidejű megjelölése mellett a másik félnek igazolható módon jelezni kell. Ennek elmulasztásából eredő felelősség és minden hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felet terheli.

6. Elállás, felmondás, felelősség

6.1 Megbízó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a megrendelés teljesítésének napjától számított 14 napon belül. Megbízó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, úgy a Megbízót a teljesítés megkezdésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

6.2 A Megbízó nem jogosult az elállási/ felmondási jog gyakorlására

 • ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Megbízott a teljesítést a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megbízó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 • ha a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Megbízott a Megbízó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megbízó ezen beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát
 • amennyiben a Megbízó és Megbízott közötti szerződés tárgya egy használt, felbontott vagy csomagolássérült termék
 • amennyiben a Megbízó és Megbízott közötti szerződés tárgy egy új termék, melynek bruttó értéke nagyobb, mint 100.000 Ft
 • ha a Megbízó olyan egyedi igényekkel és megbízásokkal látja el a Megbízottat mint, pl.: egyedi vízhűtés építése, egyéb egyedi, moddingolással járó tevékenységek.

6.3 A Megbízott köteles a Megbízó elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a Megbízó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Megbízott elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megbízó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megbízót semmilyen többletköltség nem terheli.

7. Garancia, garancia hosszabbítás, garanciális jog elvesztése, garanciális ügyintézés menete

7.1 A Custom PC Debrecen teljeskörű garanciát vállal minden új és használt termékére. Új termékek esetében a meghatározott garancia hossza, amely benne van a bruttó vételárban 1 év. Ez használt termékek esetében 6 hónap, használt laptopoknál 3 hónap, amennyiben nem más van feltüntetve.

7.2 Minden esetben van lehetőség, a garancia meghosszabbítására rendeléskor, kivéve használt laptopok esetében. Új termékek esetében ez +1 vagy akár +2 év is lehet. Használt termékek esetében +6 hónap lehet.

7.3 A garancia kezdete a rendelés mellé kapott papíron lévő garancia hossza és típusa alatti “Kezdete” pontban feltüntetett időponttól indul.

7.4 Utólagos garancia meghosszabbításra lehetőség nincs. A garancia idő lejárta után is nagyon szívesen segítünk, viszont ebben az esetben már nem garanciális ügyintézésnek, hanem szerviznek minősül a szolgáltatás, melynek költsége lesz.

7.5 Használt laptop esetén akkumulátorra, hálózati töltőre, valamint használt PC/laptop esetén SSD-re és HDD-re a garancia nem vonatkozik.

7.6 Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Custom PC Debrecen, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használat-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, baleset, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, külső beavatkozás, megbontás, természeti csapás okozta kár esetében nem érvényesíthető a garancia.

7.7 Garanciális ügyintézés keretébe tartozó hiba esetén a Custom PC Debrecen díjmentesen javítja, vagy cseréli a hibás terméket, kivéve, ha a garanciális igény teljesítése lehetetlen, vagy ha ez a vállalkozásnak egy másik garancia igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a garanciális igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

7.8 Meghibásodás esetén a fogyasztó kötelessége, hogy legjobb szakértelme és elmondása szerint írja el a problémát.

7.8 Amennyiben a hibás termék átvételére vagy átadására nincs lehetőség személyes módon a Custom PC Debrecen irodájában/műhelyében, úgy a vásárlót terheli minden csomagküldéssel kapcsolatos plusz költség. A vásárló köteles biztonságosan, lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint becsomagolni csomagküldés esetén a terméket. A csomagküldésből fakadó esetleges károkért a Custom PC Debrecen nem felel, valamint nem vállal semmilyen felelősséget. Csomagküldésből fakadó kár esetén a vásárló kötelessége és felelőssége a futárcéggel felvenni a kapcsolatot és kezdeményezni a kártérítést.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatkezelési Tájékoztató előírásai az irányadóak.

8.2 Egyedi megbízás módosítása

Az egyedi megbízás csak a Felek közös, írásbeli (e-mail is) megegyezésével módosítható.

8.4 Alkalmazandó jog és jogvita

A Felek jogviszonyukra kizárólag a magyar jogot alkalmazzák, így a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak. A Felek a jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a BKKB kizárólagos illetékességét.

8.5 Irányadó nyelv

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Értelmezési- vagy jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó.

8.6 A Megbízott bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.7 Megismerhetőség

Jelen ÁSZF a Megbízott honlapján (wpviking.agency/aszf) megismerhető.

9. Kapcsolattartók

9.1 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartókat (a továbbiakban: „Kapcsolattartók”) jelölnek ki a jelen szerződés szerinti kölcsönös jogaik és kötelezettségeik megfelelő és hatékony teljesítésének biztosításához.

Megbízott részéről:

 • Központi email: hello@custompcdebrecen.hu
  • A kommunikáció csak és kizárólag ezen az email címen folyik!